Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

GÜRBAĞ İNŞAAT MÜHENDİSLİK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş (Şirket) için önemli bir konudur.  Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması için KVKK’nın öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri Web siteleri, Web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını kategorize etmektedir. Bununla beraber KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, iş ilişkisinde ilgili kişilerin Kimlik verilerini, İletişim verilerini, Lokasyon verilerini, Özlük verilerini, Hukuki işlem verilerini, Müşteri işlem verilerini, Fiziksel Mekan Güvenliğine ilişkin verilerini, Finans verilerini, Mesleki deneyim verilerini, Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin verileri,  Sağlık verilerini işlemektedir.
Bunun yanında Şirket insan kaynakları süreçlerinde mevzuatın zorunlu kıldığı kişisel verileri meşru amaçlarla işlemektedir.

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı
Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından sunulan hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirket faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisinde olanların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında;
•    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•    Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
•    Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
•    Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
•    İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
•    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•    Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•    Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
•    Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket’imiz tarafından işlenebilecektir.
Bunun yanında Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde ve insan kaynakları süreçlerinde, meşru amaçlarla işlenmektedir. Ayrıca mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel veriler hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. 
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:
· Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak korunur,
· Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
· Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
· Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
· Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen platformlara veya Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. İlgili kişilere ait veriler Topluluk Şirketleri olan Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aktarılmaktadır.
Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.
Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. 
Aşağıda kişisel veri kategorisine dahil olan verilerin saklama süreleri ifade edilmiştir:
• Kimlik Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• İletişim Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Lokasyon Verileri – 6 Ay
• Özlük Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Hukuki İşlem Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Müşteri İşlem Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Veriler – 6 Ay 
•İşlem Güvenliği Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Finans Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Mesleki Deneyim Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Görsel Ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Veriler - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Sağlık Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş web sitesi üzerinden erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVKK madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

OHİTAN İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş (Şirket) için önemli bir konudur.  Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması için KVKK’nın öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri Web siteleri, Web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını kategorize etmektedir. Bununla beraber KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, iş ilişkisinde ilgili kişilerin Kimlik verilerini, İletişim verilerini, Lokasyon verilerini, Özlük verilerini, Hukuki işlem verilerini, Müşteri işlem verilerini, Fiziksel Mekan Güvenliğine ilişkin verilerini, Finans verilerini, Mesleki deneyim verilerini, Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin verileri,  Sağlık verilerini işlemektedir.
Bunun yanında Şirket insan kaynakları süreçlerinde mevzuatın zorunlu kıldığı kişisel verileri meşru amaçlarla işlemektedir.

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı
Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından sunulan hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirket faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisinde olanların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında;
•    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•    Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
•    Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
•    Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
•    İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
•    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•    Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•    Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
•    Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket’imiz tarafından işlenebilecektir.
Bunun yanında Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde ve insan kaynakları süreçlerinde, meşru amaçlarla işlenmektedir. Ayrıca mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel veriler hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. 
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:
· Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak korunur,
· Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
· Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
· Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
· Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen platformlara veya Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. İlgili kişilere ait veriler Topluluk Şirketleri olan Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş’ne aktarılmaktadır.
Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.
Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. 
Aşağıda kişisel veri kategorisine dahil olan verilerin saklama süreleri ifade edilmiştir:
• Kimlik Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• İletişim Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Lokasyon Verileri – 6 Ay
• Özlük Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Hukuki İşlem Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Müşteri İşlem Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Veriler – 6 Ay 
•İşlem Güvenliği Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Finans Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Mesleki Deneyim Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Görsel Ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Veriler - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Sağlık Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş web sitesi üzerinden erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVKK madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş (Şirket) için önemli bir konudur.  Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması için KVKK’nın öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri Web siteleri, Web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını kategorize etmektedir. Bununla beraber KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, iş ilişkisinde ilgili kişilerin Kimlik verilerini, İletişim verilerini, Lokasyon verilerini, Özlük verilerini, Hukuki işlem verilerini, Müşteri işlem verilerini, Fiziksel Mekan Güvenliğine ilişkin verilerini, Finans verilerini, Mesleki deneyim verilerini, Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin verileri,  Sağlık verilerini işlemektedir.
Bunun yanında Şirket insan kaynakları süreçlerinde mevzuatın zorunlu kıldığı kişisel verileri meşru amaçlarla işlemektedir.

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı
Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından sunulan hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirket faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisinde olanların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında;
•    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•    Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
•    Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
•    Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
•    İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
•    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•    Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•    Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
•    Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket’imiz tarafından işlenebilecektir.
Bunun yanında Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde ve insan kaynakları süreçlerinde, meşru amaçlarla işlenmektedir. Ayrıca mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel veriler hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. 
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:
· Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak korunur,
· Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
· Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
· Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
· Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen platformlara veya Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. İlgili kişilere ait veriler Topluluk Şirketleri olan Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aktarılmaktadır.
Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.
Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. 
Aşağıda kişisel veri kategorisine dahil olan verilerin saklama süreleri ifade edilmiştir:
• Kimlik Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• İletişim Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Lokasyon Verileri – 6 Ay
• Özlük Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Hukuki İşlem Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Müşteri İşlem Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Veriler – 6 Ay 
•İşlem Güvenliği Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Finans Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Mesleki Deneyim Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Görsel Ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Veriler - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Sağlık Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş web sitesi üzerinden erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVKK madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

GÜRBAĞ PREFABRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş (Şirket) için önemli bir konudur.  Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması için KVKK’nın öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri Web siteleri, Web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını kategorize etmektedir. Bununla beraber KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, iş ilişkisinde ilgili kişilerin Kimlik verilerini, İletişim verilerini, Lokasyon verilerini, Özlük verilerini, Hukuki işlem verilerini, Müşteri işlem verilerini, Fiziksel Mekan Güvenliğine ilişkin verilerini, Finans verilerini, Mesleki deneyim verilerini, Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin verileri,  Sağlık verilerini işlemektedir.
Bunun yanında Şirket insan kaynakları süreçlerinde mevzuatın zorunlu kıldığı kişisel verileri meşru amaçlarla işlemektedir.

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı
Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından sunulan hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirket faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisinde olanların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında;
•    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•    Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
•    Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
•    Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
•    İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
•    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•    Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•    Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
•    Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket’imiz tarafından işlenebilecektir.
Bunun yanında Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde ve insan kaynakları süreçlerinde, meşru amaçlarla işlenmektedir. Ayrıca mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel veriler hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. 
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:
· Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak korunur,
· Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
· Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
· Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
· Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen platformlara veya Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. İlgili kişilere ait veriler Topluluk Şirketleri olan Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aktarılmaktadır.
Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.
Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. 
Aşağıda kişisel veri kategorisine dahil olan verilerin saklama süreleri ifade edilmiştir:
• Kimlik Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• İletişim Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Lokasyon Verileri – 6 Ay
• Özlük Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Hukuki İşlem Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Müşteri İşlem Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Veriler – 6 Ay 
•İşlem Güvenliği Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Finans Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Mesleki Deneyim Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Görsel Ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Veriler - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Sağlık Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş web sitesi üzerinden erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVKK madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş (Şirket) için önemli bir konudur.  Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması için KVKK’nın öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri Web siteleri, Web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını kategorize etmektedir. Bununla beraber KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş, iş ilişkisinde ilgili kişilerin Kimlik verilerini, İletişim verilerini, Lokasyon verilerini, Özlük verilerini, Hukuki işlem verilerini, Müşteri işlem verilerini, Fiziksel Mekan Güvenliğine ilişkin verilerini, Finans verilerini, Mesleki deneyim verilerini, Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin verileri,  Sağlık verilerini işlemektedir.
Bunun yanında Şirket insan kaynakları süreçlerinde mevzuatın zorunlu kıldığı kişisel verileri meşru amaçlarla işlemektedir.

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı
Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından sunulan hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirket faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisinde olanların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında;
•    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•    Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
•    Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
•    Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
•    İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
•    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•    Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•    Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•    Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
•    Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket’imiz tarafından işlenebilecektir.
Bunun yanında Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde ve insan kaynakları süreçlerinde, meşru amaçlarla işlenmektedir. Ayrıca mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel veriler hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. 
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:
· Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak korunur,
· Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
· Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
· Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
· Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen platformlara veya Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. İlgili kişilere ait veriler Topluluk Şirketleri olan Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Gürbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Tanbağ Prefabrik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aktarılmaktadır.
Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.
Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. 
Aşağıda kişisel veri kategorisine dahil olan verilerin saklama süreleri ifade edilmiştir:
• Kimlik Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• İletişim Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Lokasyon Verileri – 6 Ay
• Özlük Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Hukuki İşlem Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Müşteri İşlem Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Veriler – 6 Ay 
•İşlem Güvenliği Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Finans Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
• Mesleki Deneyim Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Görsel Ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Veriler - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
• Sağlık Verileri - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş web sitesi üzerinden erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVKK madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş, tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
Gürbağ Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

Webolizma